Formuláře

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Adresát: Tomáš Valíček, Sakurová 378, 251 68 Želivec.
IČ 70563438, DIČ CZ8112300086


Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum objednávky:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 


Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Tomáš Valíček, Sakurová 378, 251 68 Želivec („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.
Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail info@24obchod.cz.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupní cenu dodaného zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět.


Datum:


Podpis:

 

 

 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI


Adresát: Tomáš Valíček, Sakurová 378, 251 68 Želivec.
IČ 70563438, DIČ CZ8112300086


Uplatnění reklamace


Datum objednávky:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Zboží, které je reklamováno:
Popis vad Zboží:
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 


Datum:
Podpis: